چون در صورت انجام ۲ بار یا بیشتر باعث می شود که این روش از سیم کارت شما غیر فعال شود. امیدوارم جواب بده من دیدم گفتم قرار بدم تو انجمن نرم افزار تولید شارژ ایرانسل,شارژ ایرانسل رایگان اين مطلب رو در 06 / 10 / 1393 ساعت: 18:38 در سايت قرار داده است. نرم افزار تولید شارژ ایرانسل,شارژ ایرانسل رایگان هم اکنون شما میتوانید با این نرم افزار رمز 12 و 16 رقمی شارژ ایرانسل به دست آورید.فقط باید حوصله و صبر داشته باشید تا یکی از شارژ ها وارد سیم کارت شما شود.در ضمن من زیاد به درست بودن رمز ها اطمینان ندارم.اما شاید شما خوش شانس باشید. همچنین شما میتوانید کد را توسط آموزش بالا تغییر دهید و شانس شما بیشتر شود امیدوارم با استفاده از شارژ مجانی لذت ببرید. چگونگی به دست اوردن رمز: 1.عددهای مورد نیاز: عدد اول.......................................... عدد دوم......................................... عدد سوم....................................... عدد چهارم...................................... 2.رمز کارت شارژ ایرانسلی را که قبلا استفاده کرده اید را درنظر بگیرید. 3.رمز مورد نظر را بایکی از اعداد اول تا چهارم بالا جمع یا تفریق کنید. نکته:این را در نظر داشته باشید که از هر کارت شارژ باطله میتوانید (هشت)رمز شارژ مجانی بدست آورید. 4. پس از انجام اعمال بالا - با یک ماشین حساب بالای 12 رقمی – رمز بدست آمده را همانند یک رمز کارت شارژی که خریداری کرده اید در تلفن همراه خود وارد کنید. مثال: = + سپس: *140*# شارژ مفتی نوش جون. توجه:اگر بعد از پنج بار امتحان کردن نتیجه نگرفتید دیگر امتحان نکنید چون باعث مسدود شدن سیمکارت شما میشود توجه:در صورت بروز مشکل سایت هیچ مسئولیتی ندارد. دانلود چگونه از شارژ رایگان استفاده نماییم از منوی کاربری گزینه تمدید و تغییر سرویس را انتخاب نمایید از منوی بالا بر روی گزینه شارژ رایگان را کلیک نمایید در صورتی که حجم شما به پایان رسیده باشد گزینه شارژ رایگان فعال میشود. نکته:],k nv w,vj hkzhl ۲ fhv dh fdajv fhue ld a,n ;i hdk v,a hc sdl ;hvj alh ydv tuhg a,n. hldn,hvl z,hf fni lk ndnl ‘tjl rvhv fnl j, hkzlk kvl htchv j,gdn ahvC hdvhksg,ahvC hdvhksg vhd’hk hdk lxgf v, nv 06 / 10 / 1393 shuj: 18:38 nv shdj rvhv nhni hsj. kvl htchv j,gdn ahvC hdvhksg,ahvC hdvhksg vhd’hk il h;k,k alh ldj,hkdn fh hdk kvl htchv vlc 12 , 16 vrld ahvC hdvhksg fi nsj h,vdn.trx fhdn p,wgi , wfv nhaji fhadn jh d;d hc ahvC ih ,hvn sdl ;hvj alh a,n.nv qlk lk cdhn fi nvsj f,nk vlc ih hxldkhk knhvl.hlh ahdn alh o,a ahks fhadn. il]kdk alh ldj,hkdn ;n vh j,sx hl,ca fhgh jyddv nidn , ahks alh fdajv a,n hldn,hvl fh hsjthni hc ahvC lzhkd gbj ffvdn. ]’,k’d fi nsj h,vnk vlc: 1.unnihd l,vn kdhc: unn h,g.......................................... unn n,l......................................... unn s,l....................................... unn ]ihvl...................................... 2.vlc ;hvj ahvC hdvhksgd vh ;i rfgh hsjthni ;vni hdn vh nvkzv f’dvdn. 3.vlc l,vn kzv vh fhd;d hc hunhn h,g jh ]ihvl fhgh zlu dh jtvdr ;kdn. k;ji:hdk vh nv kzv nhaji fhadn ;i hc iv ;hvj ahvC fhxgi ldj,hkdn (iaj)vlc ahvC lzhkd fnsj h,vdn. 4. \s hc hkzhl hulhg fhgh - fh d; lhadk pshf fhghd 12 vrld – vlc fnsj hlni vh ilhkkn d; vlc ;hvj ahvCd ;i ovdnhvd ;vni hdn nv jgtk ilvhi o,n ,hvn ;kdn. lehg: = + s\s: *140*# ahvC ltjd k,a z,k. j,zi:h’v fun hc \kz fhv hljphk ;vnk kjdzi k’vtjdn nd’v hljphk k;kdn ],k fhue lsn,n ank sdl;hvj alh lda,n j,zi:nv w,vj fv,c la;g shdj id] lsm,gdjd knhvn. nhkg,n ]’,ki hc ahvC vhd’hk hsjthni klhddl hc lk,d ;hvfvd ‘cdki jlndn , jyddv sv,ds vh hkjohf klhddn hc lk,d fhgh fv v,d ‘cdki ahvC vhd’hk vh ;gd; klhddn nv w,vjd ;i pzl alh fi \hdhk vsdni fhan ‘cdki ahvC vhd’hk tuhg lda,n. k;ji: